Kapital Hukuk Blog

Sorularınıza ve merak ettiklerinize özel hazırlanmış yazılarımız

FERAGAT VE SULHUN DAVAYA VE YARGILAMA GİDERLERİNE ETKİSİ

Davadan Feragat Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 307. maddesinde davadan feragat, “Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Davadan Feragat Nasıl Gerçekleştirilir? Feragat, tek taraflıdır ve bunun için karşı tarafın veya mahkemenin iznine gerek yoktur (HMK, m. 309/2). Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir (HMK, m. 310/1). Davacı, vereceği bir dilekçeyle veya

BOŞANMANIN SEBEPLERİ VE TÜRLERİ

GİRİŞ Boşanma evlilik birliğini sona erdiren hallerden biri olarak TMK m. 161 vd. düzenlenmiştir. Yazımızın konusu boşanmanın sebepleri ve türleri olmakla birlikte önce boşanmanın türlerine değinilecek, ardından boşanmanın sebepleri ele alınacaktır.  1. BOŞANMANIN TÜRLERİ a. Anlaşmalı Boşanma TMK’de düzenlenmiş olan iki tür boşanma sebebi vardır. Bunlardan ilk inceleyeceğimiz anlaşmalı boşanma, TMK m. 166 f. 3’te

ANONİM ŞİRKETTE PAYLAR

ANONİM ŞİRKETTE PAYLAR

ANONİM ŞİRKETTE PAYLAR Anonim şirketin odak noktasını oluşturan pay, şirketin kuruluşunda esas sözleşmesinin veya sermaye artırımında artırılan sermayenin ticaret siciline tescil edilmesiyle doğar. Şimdi anonim şirkette pay kavramını daha yakından inceleyelim. Pay Kavramı Nedir? Anonim şirkette pay, esas sermayenin belli nominal değerdeki bir parçasını ifade eder. Esas sermaye paylara bölünmüştür. Her bir payın itibari bir

ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL KARARI

Kamu Alacağına İlişkin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan İdari Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kural Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. Maddesi 5.fıkrasında kamu alacağına ilişkin düzenlenen ödeme emrine itiraz halinde itiraz edenin itirazı reddolunduğu durumda alacak %10 zamlı tahsil

TOP